Thông báo Thu học phí qua tài khoản Kỳ 2 năm học 2016-2017

Gửi: Sinh viên các khóa K52, K53, K54, CH19, K4 Công thương


Viện Đào tạo liên tục thông báo v/v nạp tiền, quét học phí qua ATM học kỳ 2 năm học 2016-17 như sau:

Attachment: 001.jpg-1

No comments yet. Be the first.

Tin mới nhất