Các hình thức, loại hình đào tạo và bằng cấp


A) Các hình thức và loại hình đào tạo

1. Hình thức đào tạo chính quy

Văn bằng 2 chính qui. Thời gian đào tạo 2 năm, chưa kể thời gian học bổ sung

2. Hình thức đào tạo vừa làm vừa học

2.1. Loại hình đào tạo đại học dài hạn 4-5 năm

2.2. Loại hình đào tạo văn bằng hai vừa làm vừa học và liên thông cao đẳng lên đại học. Thời gian đào tạo 2 năm, chưa kể thời gian học bổ sung.

2.3 Loại hình đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học. Thời gian đào tạo 3 năm, chưa kể thời gian học bổ sung

- Thời gian 4 năm đối với các chuyên ngành kinh tế - quản lý, quản trị tài chính – kế toán.

3. Đào tạo ngắn hạn

 

B) Bằng cấp

1. Đối với đào tạo đại học (Mục 1 và 2): Bằng Cử nhân đại học của trường Đại học Bách khoa Hà Nội cấp. Thông tin trên Bằng tốt nghiệp giống nhau với mọi hình thức đào tạo

2. Đối với đào tạo ngắn hạn (Mục 3): Chứng chỉ của Trường Đại học Bách khoa HN cấp
 


Thêm Lời bình