Cơ cấu tổ chức


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

Ban Giám đốc: gồm 1 Giám đốc và 3 Phó giám đốc

Phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc: <<đang cập nhật>>

Các bộ phận chức năng gồm:

-         Tổ Tuyển sinh và hợp tác đối ngoại;

-         Tổ Đào tạo và công tác sinh viên;
-         Tổ Hành chính - Tổ chức;

-         Tổ Tài chính;

-         Tổ Công nghệ - Dịch vụ.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu