Cơ cấu tổ chức


 

Ban lãnh đạo Viện gồm Viện Trưởng và 2 phó Viện trưởng.

Các bộ phận chức năng gồm:

-         Tổ Tuyển sinh và Công tác sinh viên;

-         Tổ Giáo vụ;
-         Tổ Quản lý dữ liệu;

-         Tổ Hành chính và Tài vụ (Văn phòng Viện và Nhóm Tài vụ);

-         Tổ Phục vụ (Nhóm phục vụ giáo trình, Nhóm bảo vệ, Nhóm phục vụ phòng nước của giảng viên).


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu