Đội ngũ cán bộ viên chức


    Ban Giám đốc:

#

Chức vụ

Họ và tên

Email

1

Giám đốc

PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng

dzung.nguyentien@hust.edu.vn

2

Phó giám đốc

TS. Nguyễn Ngọc Tuệ

tue.nguyenngoc@hust.edu.vn

3

Phó giám đốc

TS. Dương thị Thùy Mai

mai.duongthithuy@hust.edu.vn

 

 

 

 

   Tổ Hành chính và Tổ chức:  Điện thoại 024-38693782  (Fax) (024) 38680485

#

Họ và tên

Email

1

Bùi Thùy Hương

huong.buithuy@hust.edu.vn

2

Lê Thị Trang Nhung

nhung.lethitrang@hust.edu.vn

 

 

 

    Tổ Tài chính: Điện thoại 024-38680360

#

Họ và tên

Email

1

Cao Thị Tuyết Nhung

nhung.caothituyet@hust.edu.vn

2

Phạm Thị Thủy

thuy.phamthi@hust.edu.vn

3

Nguyễn Thu Hương

huong.nguyenthu3@hust.edu.vn

4

Lê THanh Minh Ngọc

ngoc.lethanhminh@hust.edu.vn

 

 

 

ĐT, Email

 

Tổ Đào tạo và công tác sinh viên

Điện thoại (024) 38692818; (024) 38680317

#

Họ và tên

Email

1

Nguyễn Hồng Nhung

nhung.nguyenhong2@hust.edu.vn

2

Đỗ Tuấn Hùng

hung.dotuan@hust.edu.vn

3

Nguyễn Vương Minh

minh.nguyenvuong@hust.edu.vn

4

Nguyễn Anh Dũng

dung.nguyenanh1@hust.edu.vn

5

Lê Thị Thu Hằng

hang.lethithu1@hust.edu.vn

6

Nguyễn Thị Kiểm

kiem.nguyenthi@hust.edu.vn

7

Hoàng Thị Thanh Duyên

duyen.hoangthithanh@hust.edu.vn

 

 

 

   Tổ Tuyển sinh và hợp tác đối ngoại: Điện thoại : 024-38680359 ; 024-38683137

#

Họ và tên

Email

1

Nguyễn Phương Trang

trang.nguyenphuong@hust.edu.vn

2

Vương Thị Hồng Nhung

nhung.vuongthihong@hust.edu.vn

3

Lê Thị Kim Cúc

cuc.lethikim@hust.edu.vn

4

Vũ Thị Thanh Thảo

thao.vuthithanh@hust.edu.vn

5

Phạm Văn Luyện

luyen.phamvan@hust.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu