Phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo liên tục 

Giám đốc Trung tâm Đào tạo liên tục đã có Quyết định số 45/QĐ-ĐTLT ngày 24/10/2023 Về việc phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo liên tục

 

Lịch sử phát triển Trung tâm Đào tạo liên tục 

Trung tâm Đào tạo liên tục được thành lập trên cơ sở Viện Đào tạo liên tục theo Nghị quyết số 48/NQ-ĐHBK do Hội đồng Đại học Bách khoa Hà nội ký ngày 8 tháng 8 năm 2023 về việc "Chuyển Viện Đào tạo liên tục thành Trung tâm Đào tạo liên tục trực thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội. Trung tâm Đào tạo...