Biện pháp phòng chống dịch CoVid-19

Để chuẩn bị cho việc triển khai công tác giảng dạy, học tập trở lại, BGH yêu cầu các đơn vị, cá nhân trong Trường thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch CoVid-19 như sau:

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu