Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học


(Ban hành theo Quyết định số 116B/QĐ-ĐHBK-ĐTLT ngày 19 tháng 05 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu