Về việc ban hành Quy định về sử dụng phòng học

Để có thể sử dụng phòng học hiệu quả cao, đảm bảo kinh phí để phục vụ cho các lớp học ngoài giờ, Trường ĐHBK Hà Nội ban hành quy định tạm thời v/v sử dụng phòng học như sau: xem file đính kèm

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu