Qui chế đào tạo đại học 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4600/QĐ–ĐHBK ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội)

 

Qui chế đào tạo theo Quyết định số 3095/QĐ-ĐHBK-ĐT ngày 22/12/2021  

Ban hành theo Quyết định số 3095/QĐ-ĐHBK-ĐT ngày 22/12/2021

Qui chế đào tạo Đại học hệ chính quy  

(Ban hành theo Quyết định số 66 /QĐ–ĐHBK-ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)

Về việc ban hành Quy định về sử dụng phòng học  

Để có thể sử dụng phòng học hiệu quả cao, đảm bảo kinh phí để phục vụ cho các lớp học ngoài giờ, Trường ĐHBK Hà Nội ban hành quy định tạm thời v/v sử dụng phòng học như sau: xem file đính kèm