Khóa ngắn hạn Ngôn ngữ lập trình và công nghệ IoT 

Gồm nhiều module cơ bản đến nâng cao (C/C++/C#, lập trình Java, lập trình Adruino, lập trình ứng dụng window/ứng dụng web/Android/iOS) ...