Tài liệu ISO của Viện Đào tạo liên tục
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 DTLT.BM01_Thong ke uy quyen cac loai phi.xls 16/03/17
2 DTLT.BM02_Giay de xuat.doc 16/03/17
3 DTLT.BM03_Giay tam ung.doc 16/03/17
4 DTLT.BM04_Giay hoan tam ung.doc 17/03/17
5 DTLT.BM05_Giay de nghi thanh toan.doc 16/03/17
6 DTLT.BM06_Bang ke chung tu thanh toan.doc 17/03/17
7 DTLT.BM07_Giay xac nhan.doc 17/03/17
8 DTLT.BM08_Giay de nghi thu tien.doc 17/03/17
9 DTLT.BM09_Bang thanh toan tien coi thi hoc phan.xlsx 20/03/17
10 DTLT.BM10_Bien lai thu tien.xls
11 DTLT.BM11_Bang tong hop phan cong ra de va cham thi tuyen sinh.xls
12 DTLT.BM12_Bang ke thanh toan tien ra de, cham thi, HDTS.xls
13 DTLT.BM13_Don xin cap lai ban sao bang diem va sao bang TN.doc 02/01/19
14 DTLT.BM14_Don xin chuyen he dao tao.doc 02/01/19
15 DTLT.BM15_Don xin chuyen nganh dia diem hoc.doc 02/01/19
16 DTLT.BM16_Don dang ky thuc hien HP TTTN va DATN.doc 21/01/19
17 DTLT.BM17_Don xin bao luu, tam dung hoc tap.doc 02/01/19
18 DTLT.BM18_Giay chung nhan SV.docx 02/01/19
19 DTLT.BM19_Giay gioi thieu SV.doc 02/01/19
20 DTLT.BM20_Bang ke thanh toan huong dan TTTN hoac TTCN.xls
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 29 mục.
trong 2