Thông báo thu kinh phí lớp đào tạo tăng cường kỹ năng thực hành

Trung tâm Đào tạo liên tục gửi thông báo tới sinh viên các lớp đào tạo tăng cường
kỹ năng thực hành tuyển sinh năm 2022 các nội dung sau:
(Xem chi tiết file đính kèm)

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu