Thông báo về việc tổ chức lớp học bổ túc kiến thức và ôn tập đầu vào hệ đào tạo đại học văn bằng hai chính quy học ngoài giờ hành chính


Viện Đào tạo Liên tục Trường ĐHBK Hà Nội  thông báo về việc tổ chức lớp học BTKT và ôn tập kiến thức đầu vào cho sinh viên học văn bằng hai chính quy học ngoài giờ hành chính

Xem bản gốc....


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu