Đội ngũ cán bộ viên chức  

Cơ cấu tổ chức  

Chức năng, nhiệm vụ  

(Trích Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Đào tạo liên tục đã được ban hành theo Quyết định số 2612/QĐ-ĐHBK-TCCB ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường ĐHBK Hà Nội)

Lịch sử phát triển Trung tâm Đào tạo liên tục  

Trung tâm Đào tạo liên tục được thành lập trên cơ sở Viện Đào tạo liên tục theo Nghị quyết số 48/NQ-ĐHBK do Hội đồng Đại học Bách khoa Hà nội ký ngày 8 tháng 8 năm 2023 về việc "Chuyển Viện Đào tạo liên tục thành Trung tâm Đào tạo liên tục trực thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội. Trung tâm Đào tạo...