Đội ngũ cán bộ viên chức


  Lãnh đạo Viện:

# Chức vụ Họ và tên Email
1 Viện trưởng PGS. TS. Nguyến Tiến Dũng dzung.nguyentien@hust.edu.vn
2 Phó viện trưởng PGS. TS. Nguyễn Thị Lan Hương huong.nguyenthilan@hust.edu.vn
3 Phó viện trưởng TS. Lê Huy Tùng tung.lehuy@hust.edu.vn
       

  Phòng Hành chính:  Điện thoại 024-38693782

# Họ và tên Email
1 Bùi Thùy Hương huong.buithuy@hust.edu.vn
2 Vũ Thị Thanh Thảo thao.vuthithanh@hust.edu.vn
3 Hoàng Thị Thanh Duyên duyen.hoangthithanh@hust.edu.vn
     

Phòng Kế toán: Điện thoại 024-38680360

# Họ và tên Email
1 Cao Thị Tuyết Nhung nhung.caothituyet@hust.edu.vn
2 Phạm Thị Thủy thuy.phamthi@hust.edu.vn
3 Nguyễn Thu Hương huong.nguyenthu3@hust.edu.vn

 

    ĐT, Email
  Phòng Giáo vụ Điện thoại (024) 38692818; (024) 38680317
# Họ và tên Email
1 Trần Vũ Lâm lam.tranvu@hust.edu.vn
2 Lê Thị Bích Thủy thuy.lethibich@hust.edu.vn
3 Nguyễn Hồng Nhung nhung.nguyenhong2@hust.edu.vn
4 Đỗ Tuấn Hùng hung.dotuan@hust.edu.vn
5 Vương Thị Hồng Nhung nhung.vuongthihong@hust.edu.vn
6 Nguyễn Vương Minh minh.nguyenvuong@hust.edu.vn
 

Phòng Quản lý dữ liệu


Điện thoại (Fax) (024) 38680485
# Họ và tên Email
1 Nguyễn Anh Dũng dung.nguyenanh1@hust.edu.vn
2 Lê Thị Thu Hằng hang.lethithu1@hust.edu.vn
3 Lê Thị Kim Cúc cuc.lethikim@hust.edu.vn
4 Nguyễn Thị Kiểm kiem.nguyenthi@hust.edu.vn
     

 Phòng Tuyển sinh: Điện thoại : 024-38680359 

# Họ và tên Email
1 Phan Kim Tú tu.phankim@hust.edu.vn
2 Võ Khánh Can can.vokhanh@hust.edu.vn
3 Nghiêm Thị Kim Ngân ngan.nghiemthikim@hust.edu.vn
4 Nguyễn Thị Thương thuong.nguyenthi1@hust.edu.vn
5 Nguyễn Phương Trang trang.nguyenphuong@hust.edu.vn

 

     

 

     
     
     

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu