Đội ngũ cán bộ viên chức


 

 

 

Ban Giám đốc:

 

 

#

Vị trí công tác

Họ và tên

Email

Ảnh

1

Giám đốc

PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng

dzung.nguyentien@hust.edu.vn

2

Phó giám đốc

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Tuệ

tue.nguyenngoc@hust.edu.vn

3

Phó giám đốc

TS. Dương thị Thùy Mai

mai.duongthithuy@hust.edu.vn

4

Phó giám đốc

PGS. TS. Lê Trung Kiên

kien.letrung@hust.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

Tổ Hành chính và Tổ chức:  

Điện thoại 024-38693782  (Fax) (024) 38680485

 

#

Vị trí công tác

Họ và tên

Email

Ảnh

1

Chuyên viên

Bùi Thùy Hương

huong.buithuy@hust.edu.vn

2

Chuyên viên

Lê Thị Trang Nhung

nhung.lethitrang@hust.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

Tổ Tài chính: 

Điện thoại 024-38680360

 

#

Vị trí công tác

Họ và tên

Email

Ảnh

1

Chuyên viên

Cao Thị Tuyết Nhung

nhung.caothituyet@hust.edu.vn

2

Chuyên viên

Phạm Thị Thủy

thuy.phamthi@hust.edu.vn

3

Chuyên viên

Nguyễn Thu Hương

huong.nguyenthu3@hust.edu.vn

4

Chuyên viên

Lê Thanh Minh Ngọc

ngoc.lethanhminh@hust.edu.vn

5

Chuyên viên

Nguyễn Thị Thu Phương

phuong.nguyenthithu@hust.edu.vn

         

 

 

Tổ Đào tạo và công tác sinh viên

Điện thoại (024) 38692818; (024) 38680317

 

#

Vị trí công tác

Họ và tên

Email

Ảnh

1

Chuyên viên

 Đỗ Tuấn Hùng

hung.dotuan@hust.edu.vn

 

2

Chuyên viên

 Nguyễn Vương Minh

minh.nguyenvuong@hust.edu.vn

3

Chuyên viên

 Nguyễn Anh Dũng

dung.nguyenanh1@hust.edu.vn

4

Chuyên viên

 Lê Thị Thu Hằng

hang.lethithu1@hust.edu.vn

5

Chuyên viên chính

Nguyễn Thị Kiểm

kiem.nguyenthi@hust.edu.vn

6

Chuyên viên

 Hoàng Thị Thanh Duyên

duyen.hoangthithanh@hust.edu.vn

7

Chuyên viên

Nguyễn Hồng Nhung

nhung.nguyenhong1@hust.edu.vn

         

 

 

Tổ Tuyển sinh và hợp tác đối ngoại: 

Điện thoại : 024-38680359 ; 024-38683137

 

#

Vị trí công tác

Họ và tên

Email

Ảnh

1

Chuyên viên

 Vũ Thị Thanh Thảo

thao.vuthithanh@hust.edu.vn

2

Chuyên viên

 Nguyễn Phương Trang

trang.nguyenphuong@hust.edu.vn

3

Chuyên viên

 Vương Thị Hồng Nhung

nhung.vuongthihong@hust.edu.vn

4

Chuyên viên

 Lê Thị Kim Cúc

cuc.lethikim@hust.edu.vn

5

Chuyên viên

 Phạm Văn Luyện

luyen.phamvan@hust.edu.vn

6

Chuyên viên

Trần Thị Phương Dung

dung.tranthiphuong@hust.edu.vn

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu