Cơ cấu tổ chức


Sơ đồ tổ chức

Ban lãnh đạo Viện gồm Viện Trưởng và 2 phó Viện trưởng.

Các bộ phận chức năng gồm:

-         Phòng Tuyển sinh;

-         Phòng Giáo vụ;
-         Phòng Quản lý dữ liệu;

-         Phòng Hành chính;

-         Phòng Kế toán


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu