Phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo liên tục 

Giám đốc Trung tâm Đào tạo liên tục đã có Quyết định số 45/QĐ-ĐTLT ngày 24/10/2023 Về việc phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo liên tục

 

Cơ cấu tổ chức