Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo tăng cường kỹ năng thực hành năm 2024

Đại học Bách khoa (ĐHBK) Hà Nội trân trọng giới thiệu và thông báo tuyển sinh
các khóa đào tạo tăng cường kỹ năng thực hành năm 2024


Căn cứ Quyết định số 3466/QĐ-ĐHBK ngày 12 tháng 04 năm 2024 của Giám đốc Đại
học Bách khoa (ĐHBK) Hà Nội về việc ban hành mức thu kinh phí đào tạo chương trình
đào tạo ngắn hạn kỹ năng thực hành tuyển sinh năm 2024;
Đại học Bách khoa (ĐHBK) Hà Nội trân trọng giới thiệu và thông báo tuyển sinh
các khóa đào tạo tăng cường kỹ năng thực hành năm 2024 với các thông tin như sau:

Xem chi tiết tại đây


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu