Các loại hình đào tạo và bằng cấp


1. Hệ đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học 4-5 năm:

- Hệ dài hạn 5 năm đối với các chuyên ngành kỹ thuật.

- Hệ dài hạn 4 năm đối với các chuyên ngành kinh tế - quản lý, quản trị tài chính – kế toán.

2. Hệ cao đẳng liên thông lên đại học hình thức vừa làm vừa học (2 năm)

3. Hệ đại học bằng 2 hình thức vừa làm vừa học (2 năm)

 

Bằng cấp

- Cấp bằng kỹ sư (có ghi hình thức đào tạo: vừa làm vừa học) đối với các chuyên ngành kỹ thuật.

- Cấp bằng cử nhân (có ghi hình thức đào tạo: vừa làm vừa học) đối với các chuyên ngành kinh tế – quản lý, quản trị tài chính – kế toán.


Thêm Lời bình