Qui chế đào tạo Đại học hệ chính quy

(Ban hành theo Quyết định số 31/QĐ-ĐHBK-ĐTĐH ngày 21/3/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)


Quy chế này áp dụng cho Sinh viên hệ đại học chính qui của trường Đại học Bách khoa Hà Nội bao gồm đào tạo tập trung dài hạn,  đào tạo liên thông và văn bằng 2

Chi tiết >>>>


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu